آقای کاظمی بابیان این که بیان محفوظات دراین کتاب هاهدف نیست وبایددانش آموزعلاوه بردین باوردین دارپرورش یابد گفت : همه درفطرت خودقائل به وجودخداهستندومسائل دینی رایادمی گیرندولی درمقام عمل گاهی دانش آموزانی دیده شده که سوال رابه خوبی پاسخ داده ونمره20 هم می گیرندامانمی توانندبه درستی نمازبخوانندیامسائل مرتبط باحوزه دین واخلاق دروجودشان کم رنگ است وپرورش نیافته که باتغییرکتاب ها،هدف بالا بردن توان عملی افراداست.

ایشان بابیان این که دراین کتاب هادانش آموزدیگرتاریخ نمی خواند بلکه سیره عملی ائمه رامی آموزد،گفت : دبیران نبایداین کتاب را مانندکتاب دینی قدیم به روش های سخنرانی یاروخوانی تدریس کنند، بلکه بایدکلاس به کارگاه تبدیل شده ودانش آموزدرگروه فعالیت نمایدو20دقیقه ازوقت کلاس مربوط به بیان مسائل درس توسط خودآن هاباشد ودبیرفقط هدایت کننده است.

همچنین برخی راهکارهای فعال سازی به شرح زیر بیان گردید:

1.برنامه‌ریزی محتوای تدریس بر مبنای مناسبت‌های دینی، ملی، ‌انقلابی، ‌مدرسه‌ای

پیش از آغاز سال تحصیلی با مراجعه به تقویم

در جلسات ابتدایی هر نیسمال با همکاری دانش‌آموزان زمان‌های تدریس معین شود

2. استفاده از پیش مطالعه فعال

مراحل عملیاتی

تعیین درس آتی برای پیش مطالعه

پیش مطالعه درس توسط دانش‌آموز در منزل

طرح حدود پنج سوال تشریحی و چهار گزینه‌ای

پاسخ به سوالات در منزل توسط دانش‌آموز

گرفتن آزمونک از درس پیش مطالعه شده پیش از تدریس

3. روش نمایشنامه‌ای

تعیین گروه

تعیین زمان

انجام دکور در زنگ تفریح

ثبت کارگروهی به عنوان ارزشیابی مستمر

4. خواستن تحقیق و پژوهش از دانش‌آموز

5. توجه به ساختار مفهومی هر درس

درپایان به سوالات وپیشنهادهای مطرح شده توسط دبیران نیزپاسخ داده شدکه : درصفحه 45کتاب دوم گزینه های سوال 3نیازبه بازنگری داردهمچنین درصفحه 109 سوال 3سه شغل حرام اشتباه چاپ شده که به سه شغل حلال تغییرمی کند.

 

 

جدول بودحه بندی دروس دینی وقران 

ســــال دوم

مـــــــــــــاه

موضوع تدریس

صفحات تدریس

مهــر

درس اول و دوم

ص 18- 1

آبــان

درس سوم ، چهارم

ص 38- 19

آذر

درس پنجم و ششم

ص 55- 38

دی

درس هفتم و هشتم

ص 72- 56

بهـمـن

درس نهم و دهم

ص88- 73

اسفـنـد

درس یازدهم و دوازدهم

ص 103- 89

فـروردیـن

درس سیزدهم وچهاردهم

ص 123- 104

اردیـبهـشت

درس و پانزدهم و شانزدهم

ص 139- 124

                                              

                                              ســال سـوم

 

مـــــــــــــاه

موضوع تدریس

صفحات تدریس

مهــر

درس اول و دوم وسوم

ص 16- 1

آبــان

درس چهارم و پنجم

ص 32- 17

آذر

درس و ششم وهفتم و هشتم

ص 55- 32

دی

درس نهم ودهم

ص 66- 58

بهـمـن

درس یازده و دوازده

ص 80- 67

اسفـنـد

درس سیزده و چهارده وپانزده

ص 97- 81

فـروردیـن

درس شانزده و هفده

ص 106- 98

اردیـبهـشت

درس هیجده و نوزده و بیست

ص 114- 107

                        

  موسوی  : سرگروه آموزشی قـرآن ، دیـنی و عـربـی

       

       جدول بودجه بندی پیشنهادی درس عــربــی دوره راهنمایی سال تحصیلی 91-90              

                                                  ســــال اول  

مـــــــــــــاه

موضوع تدریس

صفحات تدریس

مهــر

درس اول و دوم

ص 14- 1

آبــان

درس سوم و چهارم

ص 35- 15

آذر

درس پنجم  و ششم

ص 51- 36

دی

درس هفتم

ص 57- 52

بهـمـن

درس هشتم

ص 65- 58

اسفـنـد

درس نهم ودهم

ص 84- 66

فـروردیـن

درس یازده

ص 91- 85

اردیـبهـشت

درس دوازدهم

ص 99- 92

 

                                              ســــال دوم

مـــــــــــــاه

موضوع تدریس

صفحات تدریس

مهــر

درس اول و دوم

ص 23- 1

آبــان

درس سوم و چهارم

ص 43- 24

آذر

درس پنجم  و ششم

ص 67- 44

دی

درس هفتم

ص 77- 68

بهـمـن

درس هشتم

ص 89- 78

اسفـنـد

درس نهم ودهم

ص 110- 90

فـروردیـن

درس یازده

ص 120- 111

اردیـبهـشت

درس دوازدهم

ص 124- 121

                                             ســـــال ســـــوم

مـــــــــــــاه

موضوع تدریس

صفحات تدریس

مهــر

درس اول و دوم

ص 25- 4

آبــان

تمرینات درس دوم ودرس سوم

ص 50- 25

آذر

درس چهارم وپنجم 

ص 80- 51

دی

درس ششم

ص 96- 81

بهـمـن

درس هفتم

ص 110- 97

اسفـنـد

درس هشتم

ص 126- 111

فـروردیـن

درس نهم

ص 143-137

اردیـبهـشت

درس دهم

ص 148- 144

                                  

موسوی سرگروه آموزشی قـرآن ، دیـنی و عـربـی

 

 

            جدول بودجه بندی پیشنهادی درس قرآن دوره راهنمایی سال تحصیلی 91-90              

                                              ســــال اول  

مـــــــــــــاه

موضوع تدریس

صفحات تدریس

مهــر

درس اول ودوم

ص 10- 1 

آبــان

درس سوم و چهارم

ص 20- 11

آذر

درس پنجم و ششم

ص 30 - 21

دی

درس هفتم

ص 35- 31

بهـمـن

درس هشتم                        

ص 40- 36

اسفـنـد

درس نهم ودهم

ص 52- 41

فـروردیـن

درس يازدهم

ص 57- 53

اردیـبهـشت

درس دوازدهم

ص 65- 58

 

                                              ســال دوم

 مـــــــــــــاه

موضوع تدریس

صفحات تدریس

مهــر

درس اول ودوم

ص 17- 4

آبــان

درس سوم وچهارم

ص 28- 18

آذر

درس پنجم وششم

ص 39- 29

دی

درس هفتم

ص 44- 40

بهـمـن

درس هشتم

ص 49- 45

اسفـنـد

درس نهم ودهم

ص 60-50

فـروردیـن

درس یازدهم

ص 65-61

اردیـبهـشت

درس دوازدهم

ص 71- 66

                                              

                                            ســـــال ســــوم

مـــــــــــــاه

موضوع تدریس

صفحات تدریس

مهــر

درس اول ودوم

ص 14- 4

آبــان

درس سوم وچهارم

ص 29- 15

آذر

درس پنجم وششم

ص 43- 30

دی

درس هفتم

ص 50- 44

بهـمـن

درس هشتم

ص 58- 51

اسفـنـد

درس نهم ودهم

ص72- 59

فـروردیـن

درس یازدهم

ص79- 73

اردیـبهـشت

درس دوازدهم

ص91- 80

                             

                             موسوی سرگروه آموزشی قـرآن ، دیـنی و عـربـیتاريخ : ۹۰/۰۹/۰۱ | 19:17 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.