بسمه تعالی

                         

                                    

ردیف

 

فعالیت ها

پیامد

 

شیوه ارزشیابی

زمان بندي

1

 

 

 

 

 

 

 

طراحی آموزشی

-1برگزاری كارگاه آموزشي

٢- مسابقھ طرح درس نویسي بر اساس روشھاي برتر تدریس قرآن

3-فراخوان تولید نرم افزاردرعربی

 

4-بروز کردن وبلاگ  گروه دینی و عربی.

5-ارائھ نمونھ طرح درسي

6-ھم اندیشی با همکاران محترم.

7 -تولید پاورپوینت درس پیام های آسمان اول راهنمایی.

 

 

 1-ھمفكري و تبادل نظر همکاران دینی وعربی جھت كیفیت بخشي بھ فعالیتھا

٢- تشویق دبیران بھ استفاده از طرح درس در امر تدریس

3- ایجاد انگیزه جھت استفاده دبیران از رایانھ در تدریس.

 

4- ایجادارتباط الکترونیکی با دبیران دینی قران و عربی منطقه.

5- ایجاد تحول در شیوه تدریس دبیران ودانش افزایي انان

6-فعال سازی همکاران و ایجاد تحول در شیوه تدریس

دبیران.

7 -دانش افزایي دبیران

-1براساس معیارھاي از پیش

تعیین شده

٢-بر اساس معیارھاي از پیش

تعیین شده

3-ارایھ مستندات .

 

 

4-نظرسنجی  وآمارتعدادبازدیدکنندگان

5- نظرخواھي ازهمکاران منطقه

6- نظرخواھي ازهمکاران.

 

7 - ارایھ مستندات و نرم افزار

 

 

 

 

-1براساس معیارھاي از پیش

تعیین شده

٢-بر اساس معیارھاي از پیش

تعیین شده

3-ارایھ مستندات و نرم افزار.

 

 

4-نظرسنجی وآمارتعدادبازدیدکنندگان .

5-  نظرخواھي ازهمکاران منطقه

 

6- نظرخواھي ازهمکاران.

 

7 - ارایھ مستندات و نرم افزار .

2

نقد و بررسی محتواهاي

آموزشی

١-نقدوبررسی کتاب پیام های آسمان

 

 

٢- نقدوبررسی ، ،سی دی ھای و...رسیده از طرف همکاران

 

٣-معرفی منابع جدیدجھت مطالعھ ھمکاران

١- انعکاس پیشنھادات دبیران جھت کیفیت بخشی درتالیف  کتب درسی

 

٢-شناسایی برترین .

 

 

٣-آشنایی دبیران باکتب جدید

١-بر اساس معیارھاي ازپیش

تعییین شده .

 

٢- بر اساس معیارھاي ازپیش

تعیین شده

 

٣-نظرخواھی از دبیران

تا آخراسفند

 

 

در طول سال

 

 

.............

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنجش و ارزشیانی، نظارت

 

 

1-نقد وبررسي ۵درصدسئوالات امتحاني دین وقرآن وعربی.

٢-ارزیابي عملكردهمکاران رشته دینی وعربی منطقه

٣-مسابقھ طراحی سوالات براساس حیطھ ھای شناختی.

4-بازدید از مدارس منطقه.

 

5-ارایھ نمونھ سوالات استاندارد .

 

 

 

1-بھبود و ارتقاي كیفیت سوالات آزمونھاي پایاني

٢-انتخاب وتشویق افراد برتر

توصیفي

3-تشویق دبیران بھ تھیھ سوالات استاندارد

4-تبادل نظر جھت پیشبرداھداف آموزشی

5-آشنایی دبیران باسوالات استاندارد

 

 

 

1-براساس فرم ارزیابی

 

٢-براساس فرم ارزیابی

 

3-ارایھ مستندات

 

4-فرم بازخورد

 

5- بر اساس معیارھاي ازپیش

تعیین شده

 

 

 

دی-بھمن

خرداد

آخر آذر

 

در طول سال

 

در طول سال

درسھ ماھھ

پاییز

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

سایر موارد

 

 

 

 

 

1-توزیع نرم افزار و سی دی و....دریافتی از استان ووزارت.

٢-ارتباط مستمر با سرگروه استانی .

 

 

3-مستندسازی فعالیتھای انجام گرفتھ در گروه دینی وقرآن وعربی

 

4-تغذیھ سایت گروه عربی

 

 

5-ارتباط با کارشناسی منطقه

 

6 -ارتباط  با همکاران منطقه وسرگروههای شهرستانهای  همجوار (مراغه.....)

 

 

1-بالابردن سطح علمی ھمکاران

 

٢-تبادل نظر وآشنایی بابرنامھ ھای جدیدبھ منظور پیشبرد اهداف آموزشی.

 

3-ساماندھی بھ فعالیتھای صورت گرفتھ

 

 

4- ایجادارتباط با دبیران دینی وقرآن و عربی

 

 

5- تبادل نظر وھمکاری فعال بھ منظوپیشبرد اھداف آموزشی.

 

6 - تبادل نظر وارایھ راھکاربھ منظور پیشبرد اھداف آموزشی .

 

 

 

1-نظرخواھی از دبیران

 

٢-ارایھ مستندات

 

 

3- ارایھ مستندات

 

 

4-نظرسنجی و آمار

بازدیدکنندگان .

 

5- ارایھ مستندات

 

 

6 - ارایھ مستندات

 

 

در طول سال

 

در طول سال

 

 

در طول سال

 

 

در طول سال

 

 

در طول سال

 

 

در طول سال

 

 

سرگروه رشته دینی وعربی بناب :میرکبیر موسویتاريخ : ۹۰/۰۳/۰۶ | 14:57 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.