–

 ادامه سوالات تستی دینی سوم راهنمایی

  نمونه سوالات تستي

31 – جنگ علي (ع) با خوارج نهروان چه نوع جهادي است؟
الف) جهاد دفاعي
ب) جهاد ابتدايي
ج) جهاد داخلي
د) قتال

32 – چگونه مي توانيم خشم خود را کنترل کنيم؟
الف) از طريق همانندي
ب) از راه درنگ کردن
ج) انديشيدن
د) هر سه مورد

33 – کظم غيظ يعني چه؟
الف) خشمگين شدن
ب) فروبردن خشم
ج) ناراحت شدن
د) فرياد زدن

34 – محبوبترين بنيان اجتماعي در اسلام کدام است؟
الف) جامعه
ب) مدرسه
ج) خانواده
د) مسجد

35 – در حديث ثقلين چه چيزهايي به عنوان مرجع و مايه ي سعادت مردم معرفي شده اند؟
الف) کتاب خدا
ب) اهل بيت و عترت
ج) تقوا
د) کتاب خدا و اهل بيت و عترت

36 – گنجينه هاي علم پيامبر چه کساني هستند؟
الف) ياران پيامبر
ب) حضرت علي (ع)
ج) حضرت علي (ع) و امامان بعد از و
د) خانواده پيامبر

 

 

37 – کدام يک از منابع زير سرچشمه معارف و فقه متين شيعه نيست؟
الف) علم رجال
ب) سنت پيامبر(ص)
ج) قرآن کريم
د) گنجينه ي سخنان اهل بيت


38 – چرا امام سجاد(ع) با دعاها و مناجات معارف دين را به مردم مي آموخت؟
الف) حکومت هاي طاغوتي و سلطنيت را براندازد
ب) مصلحت اسلام و مسلمانان آن زمان بود.
ج) در اوضاع و شرايط خفقان آوري زندگي مي کرد.
د) اظهار تنفر نمودن از حکومت جور و ستم

39 – کدام عبارت زير درباره ي ضرورت وجود امام معصوم پس از پيامبر(ص) درست است؟
الف) آشنايي مردم با معارف دين و عالم غيب
ب) دين بدون نگهبان و مردم بدون مرجع نمانند.
ج) براندازي حکومت جور و ستم و نابودي ظالمان
د) بيداري دل هاي مردم و زنده کردن ياد خدا

40 – از ميان ائمه کدام امامان توانستند به حکومت جامعه ي اسلامي برسند؟
الف) امام باقر و امام صادق (ع)
ب) امام علي (ع) و امام حسن (ع)
ج) امام علي (ع) و امام رضا (ع)
د) امام حسن (ع) و امام سجاد (ع)

41 – با توجه به آيه ي « واعتصموا بحبل الله جمعياً و لاتفرقوا» چه چيز موجب وحدت مسلمين مي شود؟
الف) حبل الهي
ب) مؤمنين
ج) معارف دين
د) پيامبر اسلام (ص)

42 – حضرت علي (ع) بعد از چه کسي به خلافت رسيد؟
الف) پيامبر
ب) عمر
ج) عثمان
د) معاويه

43 – بنابر اعتقاد شيعه کدام اصل دين همچو نبوت مقامي الهي است؟
الف) توحيد
ب) معاد
ج) عدل
د) امامت

44 – عظمت اسلام و عزت مسلمانان «شيعه و سني» در گرو چيست؟
الف) پيروي از امام و رهبر
ب) جنگ و ستيز
ج) دخالت نکردن در کار يکديگر
د) وحدت

45 – کدام يک از مواد زير از مطهرات نيست؟
الف) آب
ب) خون
ج) زمين
د) آفتاب


46 – کسي که شک دارد اگر وضو بگيرد يا غسل کند، وقت نماز برايش باقي مي ماند يا نه، وظيفه اش چيست؟
الف) وضو بگيرد
ب) تيمم کند
ج) غسل کند
د) نماز نخواند

47 – کدام يک از احکام زير درباره ي نمازگزار زن صحيح است؟
الف) نماز خواندن با لباس نجس اشکالي ندارد
ب) بايد در حال نماز، بدن و موي خود را بپوشاند.
ج) استفاده از طلا فقط هنگام نماز اشکال دارد
د) لباس هاي کوچک نبايد از ابريشم خالص باشد.

48 – اگر موي حرام گوشت همراه نمازگزار باشد نمازش چه حکمي دارد؟
الف) صحيح
ب) باطل
ج) مکروه
د) مباح

 

49 - هدايتي که از سوي خدا مايه ي حرکت و رشد و کمال را در وجود همه نهاده چه نام دارد؟
الف) هدايت عمومي
ب) هدايت اختياري
ج) هدايت تشريعي
د) هدايت عاطفي

 

 

  پاسخنامه سوالات

الف

37

ب

19

ب

1

ج

38

ج

20

الف

2

ب

39

د

21

الف

3

ب

40

ج

22

ب

4

الف

41

ب

23

ج

5

ج

42

الف

24

ب

6

د

43

د

25

د

7

د

44

ب

26

ج

8

ب

45

ج

27

ب

9

ب

46

د

28

الف

10

ب

47

الف

29

د

11

ب

48

ب

30

ج

12

الف

49

ج

31

ج

13

 

 

د

32

د

14

 

 

ب

33

الف

15

 

 

ج

34

ب

16

 

 

د

35

د

17

 

 

ج

36

الف

18

 تاريخ : ۸۹/۰۲/۱۳ | 14:28 | نویسنده : میر کبیر موسوی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.